Lezolep

Všeobecné obchodné podmienky

(Platné od 1. 1. 2024)

Spoločnosť Lezolep s.r.o. so sídlom 1. Mája 16, 841 07 Bratislava, IČO: 55912991, DIČ: 2122127920, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 174509/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „Servis“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie svojich služieb opravy lezeckej obuvi (ďalej aj ako „lezky“ alebo „lezečky“).

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1.        Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) vymedzujú práva a povinnosti Spoločnosti a jej zákazníkov a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah zmluvy o oprave leziek (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvorenej v zmysle §§ 652 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.2.        Tieto VOP sa uplatňujú na zmluvy, ktoré uzatvára Spoločnosť so zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom t. j. tento pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3.        Práva a povinnosti týmito VOP výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskym zákonníkom. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia takejto zmluvy uprednostnené pred VOP.

  1. Uzatvorenie Zmluvy

2.1.        Zmluva o oprave sa uzatvára prostredníctvom online objednávkového systému umiestneného na webovej stránke Spoločnosti www.lezolep.sk alebo vyplnením papierového formulára na zriadenom zbernom mieste (ďalej aj ako „Objednávka“)

2.2.        Pri online spôsobe uzatvorenia Zmluvy, zákazník vyplní objednávkový online formulár, v ktorom uvedie požadované údaje najmä: meno, priezvisko, doručovaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt, vyberie z dostupných možností opráv a materiálov, ktorými majú byť opravené jeho lezky, zvolí si poskytnutie dodatočných služieb ak ich vyžaduje (napr. dezinfekciu leziek, výmenu šnúrok atď.), miesto a formu doručenia, ako i formu úhrady odplaty za poskytnutú opravu.

2.3.        Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v online objednávkovom systéme Spoločnosti na webovej stránke www.lezolep.sk a zákazník má možnosť Objednávku pred jej záväzným potvrdením skontrolovať a prípadne opraviť. Po vložení požadovanej služby do tzv. košíka a zadaním všetkých kontaktných údajov kupujúci Objednávku záväzne potvrdí.

2.4.        Spoločnosť nie je schopná ani oprávnená zisťovať a kontrolovať správnosť zákazníkom zadaných údajov pri Objednávke. Zákazník zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri Objednávke zadal.

2.5.        V prípade podania Objednávky formou vyplnenia a podpísania papierového formulára na zriadenom zbernom mieste, vyplní zákazník údaje uvedené v bode 2.2 týchto VOP priamo na zbernom mieste.

2.6.        Zákazník zaplatí Spoločnosti za opravu leziek a poskytnutie dodatočných služieb (napr. dezinfekcia leziek) cenu, ktorá je zverejnená na stránke www.lezolep.sk k momentu potvrdenia Objednávky zákazníkom (ďalej aj ako „Cena“). Táto Cena je uvedená aj v online objednávkovom formulári, ako i v papierovom objednávkovom formulári na zbernom mieste.

2.7.        Ak sa v priebehu opravy preukáže potreba výmeny nielen podrážky leziek, ale aj obrubovej gumy (ďalej aj ako „obruba“), napr. z dôvodu jej predratia, nedostatočnej hrúbky resp. iného poškodenia, Spoločnosť vykoná výmenu obruby automaticky bez potreby vyžiadania dodatočného súhlasu zákazníka, a to za Cenu zverejnenú na stránke www.lezolep.sk ku dňu odoslania Objednávky zákazníkom.

2.8.        Okrem tejto Ceny zákazník uhradí Spoločnosti aj všetky jej ďalšie náklady spojené so zabalením a odoslaním opravených leziek späť zákazníkovi, a to podľa spôsobu doručenia a platby, ktorý si zákazník vybral vo svojej Objednávke (ďalej aj ako „Náklady na odoslanie“). Náklady na odoslanie sú zverejnené na stránke www.lezolep.sk a uvedené aj v zákazníkovej Objednávke.

2.9.        Odoslaním Objednávky online alebo jej odovzdaním na zbernom mieste zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, považuje svoju Objednávku za záväznú a súhlasí s uzatvorením Zmluvy a vykonaním opravy jeho leziek.

2.10.      Spoločnosť neodkladne po prijatí Objednávky pridelí zákazníkovi číslo jeho Objednávky a potvrdí emailom prijatie jeho Objednávky (ďalej aj ako „Potvrdenie objednávky“). Potvrdením zákazníkovej Objednávky Spoločnosťou dochádza k uzavretiu Zmluvy.

2.11.      Spoločnosť má právo pred Potvrdením objednávky stornovať Objednávku, ak z kapacitných dôvodov nie je schopná predmetnú opravu vykonať v primeranej dobe. O stornovaní Objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

2.12.      Po potvrdení Objednávky odošle zákazník lezky na opravu na adresu sídla Spoločnosti prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. (ďalej aj ako „Packeta“) resp. na výdajné miesto spoločnosti Packeta špecifikované Spoločnosťou v Potvrdení objednávky alebo ich odovzdá na ktoromkoľvek zriadenom zbernom mieste Spoločnosti uvedenom na jej webovej stránke.

  1. Dodacie a platobné podmienky

3.1.        Spoločnosť je povinná vykonať riadne dohodnutú opravu a odoslať opravené lezky zákazníkovi podľa aktuálnych kapacít Spoločnosti, najneskôr však do desať týždňov od doručenia leziek na adresu Spoločnosti. V prípade, že by z kapacitných dôvodov nebolo možné túto lehotu dodržať, Spoločnosť informuje zákazníka o tejto skutočnosti a požiada ho o potvrdenie či aj napriek uvedenému trvá na oprave v dodatočnej lehote alebo využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy a žiada vrátenie svojich neopravených leziek.

3.2.        Po vykonaní opravy zašle Spoločnosť na emailovú adresu zákazníka faktúru na úhradu Ceny za poskytnutú opravu, ako i Nákladov na odoslanie (ďalej aj ako „Odplata“).

3.3.        Zákazník je povinný uhradiť vyfakturovanú Odplatu spôsobom zvoleným vo svojej Objednávke t. j.:

a) bezhotovostným prevodom prostriedkov na bankový účet Spoločnosti uvedený vo faktúre, a to v stanovenej lehote splatnosti, ktorá je štrnásť dní od doručenia faktúry alebo

b) platbou na dobierku pri doručení opravených leziek prepravcom.

3.4.        Odplata sa považuje za uhradenú zákazníkom momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti alebo momentom uhradenia dobierky prepravcovi.

3.5.        Pri dobierke alebo po bezhotovostnom zaplatení Odplaty, odošle Spoločnosť opravené lezky zákazníkovi podľa jeho voľby v Objednávke, a to buď prostredníctvom:

a) Slovenskej pošty na zákazníkom uvedenú adresu alebo

b) prostredníctvom spoločnosti Packeta na zákazníkom uvedenú adresu alebo na ktorékoľvek najbližšie voľné výdajné miesto Z-POINT/Z-BOX spoločnosti Packeta v okolí zákazníkovej adresy alebo

c) ich doručí zákazníkovi  v zriadenom zbernom mieste Spoločnosti špecifikovanom v Potvrdení objednávky

(ďalej spolu aj ako „Miesto doručenia“).

3.6.        O odoslaní opravených leziek informuje Spoločnosť zákazníka emailom.

3.7.        Zákazník je povinný prevziať opravené lezky v Mieste doručenia osobne alebo zabezpečiť, aby lezky prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti. V prípade, ak tieto neprevezme včas v rámci úložnej doby a zásielka sa vráti späť Spoločnosti ako nedoručená, vzniká Spoločnosti nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na toto neúspešné doručenie zákazníkovi. Zákazník je tak povinný uhradiť náklady prvého neúspešného doručenia, ako i náklady opätovného doručenia.

3.8.        Zákazník je povinný skontrolovať opravu leziek bezprostredne po ich doručení. V prípade, že zákazník zistí, že obal tovaru bol mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pri neúplnej alebo poškodenej zásielke je zákazník povinný bezodkladne spísať s dopravcom škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu: info@lezolep.sk.

  1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

4.1.        Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v trojmesačnej záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia opravených leziek zákazníkom, čo sa preukazuje vystavenou faktúrou a potvrdením dopravcu o odovzdaní zásielky zákazníkovi.

4.2.        Ak sú lezky opravené chybne, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Spoločnosť vadu odstráni v 30 dňovej lehote od doručenia reklamovaných leziek Spoločnosti. Ak by vadu nebolo možné odstrániť alebo nebude odstránená v 30 dňovej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má zákazník právo na primerané zníženie ceny opravy alebo na odstúpenie od Zmluvy.

4.3.        Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Spoločnosti bezodkladne a v záručnej dobe; inak zaniknú. Vady sa uplatňujú zaslaním písomného oznámenia na adresu Spoločnosti alebo zaslaním takéhoto oznámenia na adresu info@lezolep.sk. V tomto oznámení zákazník presne označí druh a rozsah vád predmetnej opravy, uvedie číslo pôvodnej Objednávky a dátum prevzatia opravených leziek od Spoločnosti. Spolu s oznámením doručí zákazník Spoločnosti aj lezky s reklamovanou vadou opravy (ďalej aj ako „Uplatnenie reklamácie“). Zákazník je povinný uplatniť vady opravy voči Spoločnosti bezodkladne bez zbytočného odkladu po tom čo zjavné vady opravy mohol zistiť pri prevzatí opravených leziek resp. pri skrytých vadách bezodkladne po ich výskyte, najneskôr však vždy iba do uplynutia trojmesačnej záručnej doby

4.4.        Spoločnosť zašle emailom zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o čase jej trvania. Čas od uplatnenia vady zákazníkom až do jej vybavenia Spoločnosťou sa do záručnej doby nezapočítava.

4.5.        Práva zákazníka zo zodpovednosti za vady voči Spoločnosti zanikajú ak:

a) zákazník nepreukázal, že reklamovanú opravu vykonala Spoločnosť

b) zákazník neuplatnil zjavné vady opravy voči Spoločnosti bezodkladne po prevzatí opravených leziek resp. pri skrytých vadách v záručnej dobe bezodkladne po ich zistení

c) uplynutím trojmesačnej záručnej doby.

4.6.        Spoločnosť vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bezplatným odstránením vád opravy a odovzdaním leziek zákazníkovi

b) primeraným znížením ceny opravy, ak by vadu nebolo možné odstrániť alebo nebude odstránená v tridsaťdňovej lehote, ak si zákazník nezvolí možnosť odstúpenia od Zmluvy

c) odôvodneným zamietnutím uplatnenej reklamácie.

4.7.        Spoločnosť informuje zákazníka o vybavení reklamácie do tridsiatich dní odo dňa Uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

  1. Osobné údaje a ich ochrana

5.1.        Zásady nakladania Spoločnosti s osobnými údajmi zákazníkov a ich ochrana, je uvedená v osobitnom dokumente zverejnenom na webovej stránke www.lezolep.sk (kliknutím sem sa Vám zobrazia zásady ochrany a nakladania s Vašimi osobnými údajmi). Zákazník sa oboznámi s týmito zásadami pred odoslaním Objednávky Spoločnosti.

  1. Odstúpenie od Zmluvy

6.1.        Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy ak z kapacitných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci, nie je schopná zabezpečiť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, vykonanie objednanej opravy v lehote desiatich týždňov od doručenia leziek na opravu Spoločnosti. O tejto skutočnosti bude Spoločnosť informovať zákazníka formou emailu.

6.2.        Zákazník je oprávnený v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o predaji na diaľku“) odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, ak nesúhlasil s poskytovaním služieb pred uplynutím tejto lehoty. Ak spotrebiteľ súhlasil s poskytovaním služieb pred uplynutím tejto lehoty na odstúpenie, právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí opravy stráca.

6.3.        Zaslaním leziek Spoločnosti na opravu po uzatvorení Zmluvy, zákazník súhlasí s bezodkladným začatím poskytovania naliehavej opravy, z dôvodu čoho nebude možné z jeho strany odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. h) Zákona o predaji na diaľku. Pokiaľ zákazník neodkladnú opravu nevyžaduje, zašle lezky Spoločnosti až po uplynutí všeobecnej 14 dňovej lehoty na bezdôvodné odstúpenie od Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku.

6.4.        Zákazník odoslaním Objednávky potvrdzuje, že Spoločnosť včas a riadne splnila svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o predaji na diaľku.

6.5.        Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomným oznámením na adresu Spoločnosti alebo emailom zaslaným na info@lezolep.sk.

6.6.        Odstúpením sa Zmluva zrušuje od začiatku, každá zmluvná strana je povinná vrátiť všetko, čo na základe Zmluvy od druhej zmluvnej strany prijala.

  1. Alternatívne riešenie sporov

7.1.        Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušila jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.2.        Slovenská obchodná inšpekcia je aj dozorovým orgánom, ktorému činnosť Spoločnosti podlieha, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava,

Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

  1. Záverečné ustanovenia

8.1.        Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Na právny vzťah so zákazníkom sa vzťahujú VOP, ktoré boli účinné v čase zaslania Objednávky zákazníkom Spoločnosti. Neoddeliteľnou účasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.

8.2.        Odoslaním Objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP ako aj reklamačnými podmienkami.

8.3.        Tieto VOP sú k dispozícií v sídle spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti: www.lezolep.sk

8.4.        V ostatných otázkach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa zmluvný vzťah riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

8.5.        Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2024.

Návrat hore