Lezolep

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto dokumente si Vám dovolíme, ako tzv. dotknutým osobám, poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

Lezolep s.r.o.

so sídlom ulica 1. Mája 16

Bratislava 841 07

IČO:     55 912 991

webová stránka: https://www.lezolep.sk

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Servis“)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame rôznymi formami (manuálne či automatizovane), z rôznych dôvodov (napr. uzatvorenie zmluvy) a na základe rôznych právnych základov (napr. plnenie zmluvných povinností, súhlas dotknutej osoby). Spoločnosť dbá o to aby pri spracúvaní osobných údajov boli dodržiavané všetky príslušné ustanovenia nariadenia GDPR a Zákona. Nižšie uvádzame základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 1. Používané osobné údaje a spôsob ich získavania

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.

Najčastejšie ide o kontaktné údaje, ktoré nám sami uvediete pri uzatváraní zmluvy o oprave (či už na zbernom mieste alebo online), pri návšteve našej webovej stránky, pri písomnej alebo telefonickej komunikácii, zapojení sa do nášho vernostného programu a pod.

V istých prípadoch môže byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré získavame od iných spoločností, orgánov štátnej správy alebo z iných zdrojov, ktoré nie sú priamo od dotknutých osôb.

Relevantné osobné údaje môžu byť: údaje o totožnosti (napr. meno/priezvisko, adresa, email, tel. číslo, deň a miesto narodenia, štátna príslušnosť), legitimačné a autentifikačné údaje (napr. údaje z preukazu totožnosti), údaje v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. platobné údaje, údaje o objednávkach, reklamáciách, zárukách), cookies, ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami. Vaše osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu.

Vždy máte na výber, či chcete s nami komunikovať elektronickou, listinnou alebo telefonickou formou. Elektronická (e-mailová) komunikácia môže byť za určitých okolností z technických dôvodov nezašifrovaná.

 • Účely a právne základy spracúvania

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Účely spracúvania údajov sú založené na Vami poskytnutom dobrovoľnom súhlase so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel. Môže ísť o prípady zapojenie do vernostného programu, súťaže alebo prihlásenie do odberu informácií o nadchádzajúcich akciách, súťažiach, aktivitách a službách Spoločnosti prostredníctvom emailu s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť nami poskytované služby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením v našom sídle po predchádzajúcej dohode, písomným oznámením doručeným na sídlo Spoločnosti, prehlásením zaslaným na e-mailovú adresu: GDPR alebo info@lezolep.sk, na svojom užívateľskom profile alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení (v emaily). V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely

Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Účely spracúvania údajov vyplývajú z vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré predchádzajú zmluvne upraveným obchodným vzťahom a z plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ako napr. spracovanie objednávky, dodanie objednaných tovarov a služieb, prípadné uplatňovanie ďalších zmluvných nárokov, vrátane nárokov z vád tovarov alebo služieb.

Plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účely spracúvania údajov vyplývajú v týchto prípadoch z právnych predpisov. K takýmto právnym povinnostiam patrí napríklad plnenie povinnosti uchovávania, archivácie a identifikácie, napr. v rámci predpisov v oblasti účtovníctva, daní a súvisiacich kontrolných a oznamovacích povinností a spracúvanie údajov na požiadanie orgánov verejnej moci.

Plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Niektoré osobné údaje môže byť potrebné spracúvať nad rámec vyššie uvedených právnych základov. Oprávnené záujmy predstavujú najmä výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, spracovanie nárokov týkajúcich sa zodpovednosti pri porušení záväzkov, priamy marketing, predchádzanie trestným činom a spracovanie škodových udalostí vyplývajúcich z obchodného vzťahu.

Pozn.: Vašu spokojnosť so službami a tovarom dodanými našou Spoločnosťou, môžeme zisťovať prostredníctvom e-mailových dotazníkov (ďalej aj ako „Dotazník spokojnosti“), pokiaľ v zmysle § 116 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci Dotazníku spokojnosti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti so službami našej Spoločnosti. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových Dotazníkov spokojnosti môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 • Prijímateľ Vašich osobných údajov

Prijímateľom osobných údajov je Spoločnosť, ktorej ste ich poskytli na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, alebo na plnenie oprávnených záujmov.

V rámci ďalších zmluvných vzťahov poverujeme tiež sprostredkovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k Vašim osobným údajom – ide napríklad o našich dodávateľov, vrátane poskytovateľov externých účtovných, právnych alebo bezpečnostných služieb. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane Vašich osobných údajov podľa nariadenia GDPR a Zákona je pritom s každým sprostredkovateľom zmluvne zabezpečené.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

 • Doba uchovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchováva Spoločnosť tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie vyššie uvedených účelov. Relevantné sú pritom najmä zákonné povinnosti uchovávania podľa príslušných právnych predpisov (napr. zákonné lehoty na archivovanie účtovných dokladov a obchodnej evidencie, lehoty upravujúce premlčanie zmluvných nárokov a pod.). Na dobu uchovávania osobných údajov môžu mať vplyv aj napríklad prebiehajúce súdne, správne, trestné a iné konania.

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde k jeho skoršiemu spať vzatiu.

 • Ste povinní poskytovať údaje?

V rámci našich obchodných vzťahov je potrebné, aby ste poskytli našej Spoločnosti tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, vykonávanie a ukončenie obchodného vzťahu a na plnenie s tým súvisiacich povinností, k získavaniu ktorých nás zaväzuje zmluva, právny predpis alebo ktoré sme na základe oprávnených záujmov oprávnení získavať. Bez týchto údajov spravidla nebudeme schopní začať s Vami obchodný vzťah.

Pri niektorých „doplnkových“ službách (napr. zasielanie informačných emailov, zapojenie do vernostného programu, účasť v súťaži atď.) od Vás vyžadujeme súhlas so spracúvaním osobných údajov, bez ktorého Vám nemôžeme poskytnúť uvedenú „doplnkovú“ službu.

 • Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho internetového prehliadača pri používaní našej webovej stránky. Tieto súbory slúžia na zľahčenie pohybu po tejto stránke. Súbory cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že takýto krok môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcii stránky. Súbory cookies sa vo Vašom počítači uschovávajú po rôznu dobu. Prostredníctvom webovej stránky (súbormi cookies) zbierame údaje o IP adrese, o prehliadači z ktorého bola webová stránka https://www.lezolep.sk/ navštívená, o lokalite z ktorej bola prezeraná a o dĺžke trvania prezerania. Súbory cookies používame za účelom marketingovej, ako aj pracovnej komunikácie.

 • Aké práva dotknutých osôb máte?

Za predpokladu splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 • právo na požiadanie získať bezplatne informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • právo na prenosnosť týchto údajov (t. j. preniesť osobné údaje na iného prevádzkovateľa),
  • právo na namietanie (najmä proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu)
  • právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv, ako aj v prípade akýchkoľvek iných otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sa prosím obráťte, písomne alebo e-mailom, na:

Adresa:            Lezolep s.r.o.

so sídlom ulica 1. Mája 16

Bratislava 841 07


Email:              GDPR alebo info@lezolep.sk

Pokiaľ so spracúvaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov. Pre viac informácií ohľadom práv dotknutých osôb môžete tiež navštíviť webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

Návrat hore